Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

• Adatkezelő adatai
• A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
• A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
• Az email küldéssel együtt járó adatkezelés
• Adatfeldolgozás
• Adatbiztonsági intézkedések
• Az érintett jogai
• Jogorvoslatok

Adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése: Bútorbolt24.hu Kft (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 3060 Pásztó, Kossuth út 60-62..
Az adatkezelő e-mail címe: info@butorbolt24.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 934 6246
Honlap: butorbolt24.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.).

Személyes adatot kezelni a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvei alapján csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig lehet olyan személyes adat vonatkozásában, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Szerződéses kötelesség

Az adatfeldolgozásnak szükségesnek kell lennie az adott Szolgáltatáshoz, és rögzítve kell lennie az egyénnel kötött szerződésben.

Hozzájárulás

Ön a honlapon keresztül (a www.butorbolt24.hu navigálási címen elérhető internet szolgáltatás) történő email küldésével.
Önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelműen kinyilvánított hozzájárulás szükséges, félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján kifejezve. Önnek joga van visszavonni a hozzájárulást.
A hozzájárulásnak az adott Tagállamban érvényes beleegyezési korhatár feletti személytől, illetve ellenkező esetben a szülőtől/gondviselőtől kell származnia, vagy a szülő/gondviselő engedélyével kell történnie. Bizonyos típusú feldolgozáshoz kifejezett hozzájárulás szükséges (pl. speciális kategóriákba sorolható személyes adatok feldolgozásához).

A honlapon végzett adatkezelések célja

Az adatkezelés céljáról az adatkezelő egyértelmű tájékoztatást ad. Az adatkezelés célja lehet a kínált szolgáltatáshoz kötődő, marketing, ügyfélszolgálati, vagy a pénzügy- és számviteli törvények alapján rögzített.

A kezelt személyes adatok köre

A személyes adatok egy részét a felhasználó adja meg a fenti jogalapoknak megfelelő módon, másrészt az adatfeldolgozók a cookie-k használatával kapcsolatban szerzett adatokat továbbítják az adatkezelő számára.

A kezelt személyes adatokkal kapcsolatos jogokat biztosítjuk.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamának meghatározása a törvényi előírások, a jogos érdek, a cél megvalósulásához szükséges idő, a szerződésben meghatározott feltételek és a hozzájárulás visszavonása alapján történik.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-onyour-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
A cookie-k telepítése miatt hirdetések, reklámok jelenhetnek meg a böngészett weboldalakon, ezeket blokkolni lehet. A blokkolásról – többek között – itt lehet tájékozódni:

https://www.google.hu/search?rlz=1C1DVCL_enHU476HU476&ei=OaHyWrHMDorCwQKZ_pboBQ&q=ad+blocker+let%C3%B6lt%C3%A9s&oq=ad+block&gs_l=psyab.1.0.0i71k1l8.0.0.0.135370.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0….0…1c..64.psy-ab..0.0.0….0.VwFPYAACGyQ

Az email küldéssel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A email küldés során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb email küldéskor nem kell ismét megadni).

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, e-mail címét, a szolgáltatás jellemzőit és az email küldés időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A cél megvalósulásához szükséges ideig vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Az adatfeldolgozók megnevezése

Marketing: Bútorbolt24.hu Kft
Email marketing: : Bútorbolt24.hu Kft
Az adatfeldolgozó megnevezése: Bútorbolt24.hu Kft
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: székhelye: 3060 Pásztó, Kossuth út 60-62.
Adószám: 24370606-2-12
E-mail cím: info@butorbolt24.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.


Tárhely: teratarhely.hu
Az adatfeldolgozó megnevezése: TeraHost Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 2220 Vecsés, Kinizsi utca 73.
Adószám: 23810329-2-13
E-mail cím: info@teratarhely.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Google Adwords hirdetés:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Google Ireland Ltd,
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Ireland.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
https://privacy.google.com/businesses/
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Facebook marketing:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Facebook Ireland Ltd.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

a tájékoztatáshoz való jog
az adatok helyesbítéséhez való jog
az adatok törléséhez való jog
az adatok zárolásához való jog
a tiltakozás joga
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, – ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; – ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Panasztétel az Adatkezelőnél:
Kriston Ildikó
Email cím: info@butorbolt24.hu
Telefonszám: +36 20 934 6246
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Kossuth út 60-62.


Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Budapest, 2019. április 30.